• Tarih

  Xinjiang'?n tarihinin genel bak???

  2016-12-05

  Xinjiang, 2 bin y?ldan fazla bir süre öncesinden bugüne kadar hep birle?ik ve çok etnik gruplu Çin devletinin bir parças? olmu?tur. M.Ö 60 y?l?nda Han ?mparatorlu?u yönetiminin Bat? Bölgeleri Komutanl???'n? kurmas?yla Xinjiang, Bat? Han hanedan?n?n do?rudan yönetimi alt?na girdi. Bat? Bölgeleri, bugünkü Balka? Gölü ve Pamirler'i kaps?yordu. Bunu izleyen 1000 y?ldan fazla sürede Xinjiang, Çin merkezi yönetimine hep ba??ml? kalm??, merkezi hükümetin kurdu?u idari organlar taraf?ndan yönetilmi?ti.

  Bundan 300 y?l öncesindeki Qing hanedan? döneminde merkezi hükümet, Xinjiang'?n ?li bölgesine ba?l? Huiyuan ?ehrinde tüm Xinjiang bölgesini yönetmekle görevli ?li Komutanl???'n? kurdu. Xinjiang'?n 1884 y?l?nda bir eyalet haline dönü?türülmesi ise bölgenin Çin'in iç kesiminde yer alan di?er eyaletlerle olan ba?lant?lar?n? daha da güçlendirdi.

  Eylül 1949'da Xinjiang'?n bar??ç? kurtulu?u ilan edildi. 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmas?ndan sonra Xinjiang, Çin'in di?er eyaletleriyle e?it statüye ve ayn? zamanda etnik özerklik hakk?na sahip olan eyalet düzeyindeki idari bölge haline dönü?türüldü.

  KY开元棋牌-线上平台 齐齐乐棋牌游戏| 易网棋牌首页| 乐狗棋牌首页| 捕鱼app网址| 1188捕鱼