• Kültür

  Daurlar?n Halk Kültürü(1)

  10.12.2018

  Qing Hanedan?'n?n Qianlong ?mparatoru Dönemi'nin 28. y?l?nda (1763), 1018 Daur asker, aileleriyle birlikte Xinjiang'?n ?li bölgesine konu?land?r?ld?. Bu askerler ayr?ca Taerbahatai ve Ka?gar bölgelerinde de görevlendirildi ve iki y?lda bir rotasyon yap?ld?. Daurlar?n Xinjiang'da yerle?mesinden bu yana yakla??k 250 y?l geçti. 1911 Y?l? Devrimi'nden sonra Daur erkekler askerlikten al?nd? ve köylü haline geldi. Bu köylüler, kendi güçleriyle yeralt? evleri ve su kanallar? yap?p bakir topraklar? i?leyerek, yeni hayatlar?na ba?lad?. Bu Daurlar çabalar?yla Tarba?atay Da?? ete?indeki bakir topraklar? bereketli topraklar haline getirdi. Daurlar bu?day, m?s?r, kuru fasulye, keten ve ayçiçe?i gibi tar?m ürünlerinin yan? s?ra, evlerinin önünde ve arkas?nda patates, havuç, ye?il turp, Çin marulu, ac? biber ve patl?can gibi sebzeler de yeti?tirdiler.

  Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruldu?u y?llarda, Xinjiang'da ya?ayan Daurlar?n nüfusu 1800 ki?i kadard?, bu say? 2010 y?l?nda 6 bin 884'e ç?kt?. Xinjiang'?n tek Daur köyü olan A?ili Daur Milliyeti Köyü Çöçek ?ehrinde yer al?yor. Bu köyde ya?ayanlar esas olarak tar?mla u?ra??yor.

  Yemek kültürü--- Daurlar?n yemeklerinin ço?unlu?u k?s?r ate?te uzun süre pi?irilerek yap?l?r. Sofrada zengin sebze çe?itleri bulundu?u için Daurlar aras?nda "Bir y?ll?k yemeklerin yar?s?n? sebzeler olu?turur" sözü yayg?nd?r. Yaz?n tükenmemi? sebzeler güne?te kurutulup saklan?r ve k???n yeniden ç?kart?l?p etle beraber k?s?k ate?te pi?irilerek yenir.

  Daurlar dürüst, aç?k sözlü, cömert ve konuksever insanlar olarak bilinir. Daurlar, evlerinde a??rlad?klar? konuklar?na muhakkak en güzel yemekleri sunarlar. E?er saat geç olmu? ise, Daurlar konuklar?n?n karanl?kta yola ç?kmas?na izin vermez kalmalar? için ?srar ederler. Her ne ?artta olursa olsun, Daurlar konuklar?n? reddetmezler.

  Xinjiang'da ya?ayan Daurlar?n kahvalt?s?nda genel olarak sütlü çay, ekmek, tereya??, ?eker, bal ve yumurta yenir. Daurlar?n yemeklerinin önemli k?sm?n? hamur yemekleri olu?turur; nan (Xinjiang bölgesinde yayg?n olan ekmek), krep ve k?zart?lm?? uzun hamur bunlar aras?ndad?r... Daurlar?n sofralar?nda etli yemek eksik olmaz. Bayramlarda genel olarak s???r ve koyun kesilir. Baharda topraklar? sürmeden ve yaz?n hasattan önce enerji vermek amac?yla koyun kesilir ve yenir. K?? öncesinde, Daurlar evcil hayvanlar? kesip, etlerini past?rma yap?p veya kurutup k?? için stok yapar. Ha?lanm?? koyun eti Daurlarda çok yayg?nd?r, özellikle misafir geldi?inde mutlaka ha?lanm?? koyun eti ikram edilir. Süt ürünleri de Daurlar?n günlük ya?am?nda çok tüketilir.

  Xinjiang'daki Daurlar di?er etnik gruplarla bir arada ya?ad?ktan sonra, onlar?n yemeklerini de ö?rendiler. Mesela ekmek, kavurulmu? yemek ve Uygur pilav? ile "jiaozi" olarak bilinen Çin mant?s? Daurlarda çok yayg?nd?r ve yeni y?l? kar??lamak için haz?rlanan yiyecekler aras?nda yer al?yor.

  Daur erkekler eskiden gergin ve s?k?c? askerlik günleri s?ras?nda sigara tiryakisi oldular ve böylece zamanla tütüne de?er verme gelene?i olu?tu. Mesela, tütün s?k s?k hediye olarak verilir; gelinler kocalar?na nak??l? tütün keseleri hediye eder; gelinler kay?nvalide ve kay?npederlerine diz çöküp ba?lar?n? e?ip tütün sunar; erkekler de pipo yapmada ustad?r; evde ya?l?lar vefat ettikten sonra cesedin sol kenar?na tütün ve pipo konulur; vefat edenin ailesine gidenler, kap?dan girince ölünün yak?nlar?na tek tek tütün sunduktan sonra, hat?ra levhas? önünde ba?sa?l??? dile?inde bulunmak amac?yla bir bardak alkollü içkiyi yere döküp ka??t yakar.

  Sanat ve e?lence--- Daurlar, dans etmeye ve ?ark? söylemeye yatk?n bir etnik gruptur. Çöçek ?ehrindeki A?ili Daur Milliyeti Köyü, "?ark? ve Dans Memleketi" olarak nitelendirilir. Daurlara özgü birçok dans vard?r; Lurigele dans?, Ahanbei dans?, Wenrentek dans?, Yerkledk dans?, Suorituoka dans? ve Saberdan dans? bunlar aras?ndad?r Daur danslar?, e?lenceli, çe?itli, aktar?labilir ve yarat?c? olmak gibi özgün özelliklerle sahiptir. Nezaket, ?efkat, gev?eme ve kuvvetlilik de Daur danslar?n?n nitelikleri aras?ndad?r. Dansç?lar genellikle ?ark? söyleyerek birbiriyle yar???r gibi dans eder. ?ark? bazen koro, bazen düet, bazen soru-cevap ?eklinde söylenir. Dans hareketleri ise ne?eli, h?zl? ritimli ve duygu doludur.

  Daurlar sadece kendi danslar?n? de?il, Ruslar?n step danslar?n?, Uygur danslar?n? ve Mo?ol danslar?n? da yapar. Daur ?ark?lar? ni?an ve dü?ün kutlamas?ndan at, kartal ve inek gibi hayvanlar? övmeye kadar zengin konular? kapsar. Bu ?ark?lar, koyu bir ya?am havas? ta??r. Benzetme usulü kullan?lan sade ama canl? ?ark? sözleri derleme ve ?iir özelliklerine sahiptir.

  "Güre? memleketi" olarak da nitelendirilen Xinjiang'daki A?ili Daur Milliyeti Köyü, 1950'li y?llardan 20. yüzy?l?n sonuna kadar yakla??k 30 ünlü güre?çi yeti?tirdi. Ulusal yar??malarda ba?ar?lar kazanan bu güre?çilerden baz?lar? milli tak?ma al?nd? ve uluslararas? turnuvalara kat?ld?. Daurlar?n geleneksel sporu hokeydir (beikuo). 1980 y?l?nda ?ç Mo?olistan'daki Molidava Daur Özerk ?lçesi'ne, Çin Devlet Spor Komitesi taraf?ndan "Hokey Memleketi" unvan? verildi.

  Daurlar tarih boyunca atl? araba kulland? ve çok eskiden çiftlik hayvan? yeti?tirmeye ba?lad?. S???r ve at Daurlar?n temel üretim unsurudur. Ata binerler ve ka?n?larla insan ve e?ya ta??rlar. S???r ayr?ca tarla sürme, tah?l ta??ma ve harman dövme gibi tar?msal çal??malarda da kullan?l?yor. At s?rt?nda ok atmaya ve binicilik sporlar?na yatk?n olan Daurlar, "at üstündeki" etnik gruplardan birisi olarak biliniyor. At, Daurlar?n en temel ula??m arac?d?r. Ata binmek zamanla bir milli tören, spor ve e?lence haline geldi. Xinjiang'da ya?ayan Daurlar, Kazak etnik grubuyla beraber ya?ad??? için, "post oyunu"nu da ö?rendiler ve bu konuda çok yeteneklidirler. Çubuk çekme ve boyun gücü yar??? da Daurlar?n geleneksel sporlar?ndand?r.

  Geleneksel bayramlar--- Anie Festivali, Hanlar?n Bahar Bayram?'yla e? zamanl? olarak kutlanmas?na ra?men, Daur etnik grubunun özelliklerini ta??r. Bayram arifesinde, Daurlar kap?lar?n?n önünde ?enlik ate?i yakar, bu 15 gün sürer. Bayram arifesinde ölen büyükleri anmak için tablet kurulur ve evin farkl? yerlerinde bulunan Tengerr Baerken (Gök Tanr?s?), Huozhuoer Baerken (Atalar Tanr?s?) gibi tanr? tabletlerine tap?n?l?r. Bayram arifesinde Daurlar büyüklere sayg? göstermek için diz çöküp boyunlar?n? e?erek içki sunar ve uzun ömür diler. Sonra aile üyeleri bir arada yemek yer. Arife gecesinde bütün Daur ailelerinde gece uyumadan etli jiaozi (Çin mant?s?) yap?l?r. Bahar Bayram? s?ras?nda Daurlar üç y?l içinde ölen yak?nlar? için anma tabletleri kurar. Bayramla?maya giden insanlar anma tabletlerinin kuruldu?u ailelerin evlerinden geçerken mutlaka girip ba?sa?l??? dile?inde bulunur.

  Bayram?n ilk gününde, Daurlar önce ya?l?lar?n evlerini ziyaret eder. Diz çöküp boyunlar?n? e?erek kendi haz?rlad?klar? içkiyi ya?l?lara ikram eder?er ve bunun kar??l???nda ya?l?lardan güzel dilekler al?rlar. Daurlar ya?l?lar? selamlarken, sol ellerini sa? dizin üstüne koyar, sol bacaklar?n? 90 derece e?ip, sa? dizini yere yakla?t?rarak çökme hareketi yapar ve "selam" anlam?na gelen "Eergebayijiao" der. Yak?n akrabalar bayram?n ilk gününde tek tek ziyaret edilir ve bu ziyaretler gece yar?s?na kadar sürer. Bayram s?ras?nda at veya k?za?a binerek ziyarete gitmek, Çöçek ?ehrinde ya?ayan Daurlar?n gelene?idir. Daurlar genellikle grup olarak ziyarete gider. Bir grup gittikten sonra di?er bir grup gelir. Daurlar?n Bahar Bayram? mutluluk ve yo?un bayram havas?yla doludur.

  Yuanxiao Bayram?, Çin takvimine göre y?l?n ilk ay?n?n 15. gününde bahar?n gelmesinden sonraki ilk dolunay gecesinde kutlan?r. Daur dilinde, "Kaqin" denilen Yuanxiao Bayram?'n?n di?er ad? Fener Bayram?'d?r.

  Huowudu Günü, yani "Kara Kül Günü", yeni y?l?n ilk ay?n?n 16. günü kutlan?r. Bu günde, genç erkekler ve k?zlar birbirinin yüzlerine kazan dibindeki kara külü sürerek ?akala??r ve yeni y?l? kutlu olmas?n? diler.

  Hanxi, yani Ölüleri Anma Günü. ?nsanlar ölen yak?nlar?n? anmak için mezar ba??na gidip, ka??t yakar, alkollü içkiyi yere döker ve diz üstü çöküp boyunlar? e?er. Faaliyetten sonra bütün kat?l?mc?lar ölenin ailesinde toplan?p birlikte yemek yer.

  Ejderha Kay??? Bayram?, Çin takvimine göre y?l?n be?inci ay?n?n be?inci gününde kutlanan uzun geçmi?e sahip bir geleneksel bayramd?r. Bu gün, insanlar erken kalk?p nehre gider ve orada yüz ve saçlar?n? y?kar veya banyo yapar. Daha sonra pelin toplay?p, ya saçlar?na ya ?apkalar?na takarlar. Eve döndükten sonra aileyi hastal?k ve nazardan korumak amac?yla pelinleri evin bütün kö?elerine, pencerelere ve dolaplara asarlar. Bu gün ayr?ca bütün ailelerde Çin p?rasal? börek, Çin mant?s? ve Kunbile (pelin filizi) ve çe?itli börekler yenir.

  Ay Bayram?. Çin takvimine göre y?l?n sekizinci ay?n?n 15. gününde, ay? seyrederek ay çöre?i yeme gelene?i vard?r. Daurlar Ay Bayram?'nda bol hasad? kutlamak üzere hasat alan?nda yere koyun kan? döker. Ak?am aile üyeleri toplanarak birlikte yemek yer. Avluda en önemli odan?n önünde kurulan masan?n üstüne elma, üzüm, karpuz, ?eftali ve ay çöre?i gibi yiyecekler konur ve yenir.

  Woqibei Bayram?. Çiçeklerin açt???, güne?li ve ?l?k bahar günlerinde, ayn? soyun (Daur dilinde: hala) mensuplar? güzel manzaral? ormanlara gidip, topra??n insanlar? beslemesine te?ekkür etmek için, s???r ve koyun keser, kanlar?n? nehre döker ve kanlar sonunda nehirden tarlaya akar. Bu s?ralarda, soydaki çe?itli sorunlar ve anla?mazl?klar çözülerek, soyun birli?ini peki?tirmek için üretim ve ya?amdaki çe?itli konular ele al?n?r. Bu faaliyetler daha sonra Aobao Bayram? oldu. Daurlar?n Aobao Bayram? ba?lang?çta ilkbahar ve sonbaharda kutlan?rd?, ancak günümüzde y?lda sadece bir defa kutlan?yor. Çöçek'teki A?ili Daur Milliyeti Köyü'nde her y?l 8 Haziran günü Aobao Festivali düzenlenir. Bu günde, çe?itli sanat programlar?n?n yan? s?ra, güre?, ok atma, at yar???, çubuk çekme, boyun gücü yar??? ve "Beikuo" (hokey) gibi spor etkinlikleri de düzenlenir.

  Bar?nma örfleri---Xinjiang'da ya?ayan Daurlar?n evleri genellikle üç odal?d?r. Ortas?nda mutfak olarak kullan?lan oda, bat? ve do?udaki oturma odalar?n? birbirine ba?lar. Daurlar?n evlerinde bat? oda daha önemli kabul edilir. Bat? odan?n güney, bat? ve kuzey taraf?nda yatak bulunur ve yataklar birbirine ba?lan?r; güney yatakta pencere kenar?nda bulundu?u ve güne? ald??? için genellikle ailedeki ya?l?lar yatar. Güney ve kuzey yataklar?n? birbiriyle birle?tiren bat? yatak ise genellikle dard?r ve yatmak yerine oturmak için kullan?l?r. Kuzey yatak konuklar için haz?rlan?r. Do?u odada genellikle ev sahibinin o?lunun ailesi oturur ve genel olarak sadece güney yatak vard?r. Evin önündeki avluda ah?r, evin arkas?nda ise sebze bahçesi bulunur. Xinjiang'da ya?ayan Daurlar avluda çe?itli meyve a?açlar? yeti?tirmeyi çok sever. Çöçek ?ehrinde k?? uzun oldu?u için, eskiden burada ya?ayan Daurlar ?s?nmak üzere tu?la yata?? kullan?r ve yatak içinde ocak yakard?. Baz? ailelerde, tu?la duvar? veya demir oca?? kullan?l?r. Ayr?ca, ev önünde ekmek pi?irmek için kullan?lan f?r?n?n ?s?tma i?levi de vard?r.

  KY开元棋牌-线上平台 捕鱼之海底捞app| 澳门娱乐棋牌游戏| 兰莎棋牌首页| 金湖资讯网棋牌中心首页| 老地方棋牌平台