• Kültür

  Taciklerin Halk Kültürü(1)

  10.12.2018

  Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Ka?gar ?li'ne ba?l? Ta?kurgan Tacik Özerk ?lçesi'nde toplu olarak ya?ayan Taciklere, Güney Xinjiang'?n Poskam, Yarkent, Akto ve Guma ilçelerindeki Tacik köylerinde de rastlamak mümkün. 47 bin 300 ki?ilik nüfusa sahip olan Taciklerin yüzde 60'? Ta?kurgan Tacik Özerk ?lçesi'nde, geri kalan? ise Xinjiang'?n çe?itli bölgelerinde ya??yor.

  Tacik isminin kayna?? ve anlam?yla ilgili olarak akademisyenler aras?nda farkl? görü?ler bulunuyor. Taciklere göre, "Tacik", "taç" demek. Çin'deki Tacik etnik grubunun olu?umunun tarihi çok eski y?llara dayan?yor.

  2000 y?l? a?k?n süre önce Bat? Han ?mparatorlu?u, Bat? Bölgeleri'nde "Bat? Bölgeleri Hamili?i"ni kurmak için, Zhang Qian isimli bir elçi gönderdi. Böylece Pamir bölgesinin do?usunda ya?ayan ve Farsça konu?an a?iretler ile Bat? Han ?mparatorlu?u aras?nda idari ba?lant? kuruldu. M.S. 2. ve 3. yüzy?llarda, Pamir Yaylas?'nda ya?ayan Tacikler Khabandha Krall???'n? kurmu?tu. Khabandha, Do?uda konu?ulan Farsça'da "da? yolu" veya "da?lardaki düz alanlar" anlam?na geliyor. Orta Asya ve Bat? Asya'ya geçen ve Çin'i Hindistan'a ba?layan ?pek Yolu'ndaki önemli geçitte bulunan Khabandha, Do?u ile Bat? aras?ndaki ekonomik ve kültürel de?i?imlerde köprü rolü oynad?. Tang Hanedan?'n?n Kaiyuan döneminde (713-741), Khabandha Krall??? Tubo'ya (Tibet'te kurulan bir krall?k) teslim oldu.

  Ta?kurgan bölgesi Song ve Yuan hanedanlar?nda merkezi hükümetin gündemine hemen gelmedi. Ancak bu dönemlerde Taciklerin tarihinde önemli de?i?iklik ya?and?. Araplar?n i?gali dolay?s?yla, Tacikler ?slamiyet'e inanmaya ba?lad?. Müslüman olan bütün Tacikler, Araplar?n hükümdarl???yla mücadele sürecinde kendi dilini (Dari dili) olu?turdu. Bu dönemlerde Tacikler kültür, edebiyat ve sanatlar?n? geli?tirerek yeni bir seviyeye ula?t?rd?.

  Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmas?ndan sonra, Mart 1950'de Ta?kurgan ?lçesi hükümeti, 1954 y?l?nda da Ta?kurgan Tacik Özerk ?lçesi olu?turuldu. Bunun yan? s?ra, Taciklerin toplu olarak ya?ad??? di?er bölgelerde de Tacik özerk köyleri olu?turuldu.

  Uzun zamand?r Pamir Yaylas?'nda ya?ayan Taciklerin giyim, yemek, bar?nma, aile ve di?er ya?am al??kanl?klar? yayla ortam?na uygun özellikler ta??r.

  Pamir Yaylas?'nda iklim so?uk oldu?u için, Tacikler esas olarak pamukla doldurulmu? giysi ve çift katmanl? giysiler giyiyor; bu durum dört mevsimde hemen hemen hiç de?i?mez. Tacik kad?nlar, özellikle genç kad?nlar giyimlerine çok dikkat eder. Erkekler genellikle geleneksel "tubak" ?apkas? takar. Yüksek ?apkan?n yüzü nak??l?d?r, içi siyah kuzu derisinden yap?l?r ve ?apkan?n alt? kürkle süslenir. Kad?nlar genellikle uzun elbise ile pantolonu birlikte giyer. Yaz?n elbise d???nda bir yelek, k???n ise qiapan (Taciklerin geleneksel k?yafeti) ve dü?meleri olmayan sert yakal? uzun pamuklu mont giyerler. Ya?l? kad?nlar genellikle mavi ve ye?il, genç kad?n ve k?zlar ise k?rm?z? ve sar? renkli elbiseleri tercih eder.

  Çobanl?k yap?lan bölgelerinde ya?ayan Tacikler esas olarak süt ürünleri, hamurlu yiyecekler ve et yerken, tar?m bölgelerindeki Tacikler ise esas olarak hamurlu yiyecekler yer, süt ürünlerini ve eti daha az tüketir. Kahvalt?da genellikle nan'?n (ekmek gibi) yan?nda ve sütlü çay vard?r; ö?le yeme?inde makarna veya wumashi (bu?day, m?s?r ve da? arpas? unlar?n?n kar??t?r?lmas?yla yap?lan lapa), görece zengin olan ak?am yeme?inde ise et yenir.

  ?slamiyet'e inanan Tacikler, sadece koyun, keçi, s???r, deve ve bal?k etli yer. ?slamiyet'e inand?klar? için at eti yemeyi ve at sütü içmeyi sak?ncal? görürler. Kanatl? hayvanlar aras?nda tavuk, ördek, kaz, kar tavu?u ve güvercin yerler; karga ve y?rt?c? ku?lar?n yenmesi ve bütün hayvanlar?n kan?n?n içilmesi yasakt?r. Yenilebilir hayvanlar kesilirken dua ederler. Kesmeden ba?ka sebeple ölen hayvanlar?n eti genellikle yenmez.

  Tacikler genellikle "langaili" denen evlerde oturuyor. Düz çat?l? ve kare biçimindeki bu evler genelde toprak ve ta?tan yap?l?r. Rivayete göre, "langaili" evleri, tan?nm?? Tacik ?air ve ?slam filozofu Nas?r-? Hüsrev taraf?ndan tasarlanm??. "Langaili" evinin çat?s?, ya?mur suyunun bo?alt?lmas?na kolayl?k sa?lamak amac?yla, ortas? yüksek, dört taraf? dü?ük olarak tasarlan?r. Taciklerin bütün önemli törenleri "langaili" evlerinde yap?l?r. Ekonomik ko?ullar? iyi olan kalabal?k ailelerin evlerinde, konuk odalar? ve yatak odalar? da vard?r. Ev d???nda koridor ve geni? saçak gibi ek yap?lar da bulunur. Evin yan?nda ah?r ve samanl?k da vard?r. Avlu duvarlar?n?n yan?nda a?aç yeti?tirilir.

  "Dünyan?n Çat?s?" olarak nitelendirilen Pamir Yaylas?'nda ya?ayan Tacikler, do?al ko?ullara uygun at, yak, deve ve e?ek gibi sürü hayvanlar?n? en önemli ula??m araçlar? olarak kullan?r.

  KY开元棋牌-线上平台 信誉棋牌游戏| 百乐门棋牌下载| 最新捕鱼棋牌平台| 欧诺棋牌| 棋牌赌钱游戏