• Haber

  "Ulusal dil becerisi, Xinjiang halk?n?n kalk?nma hakk?n? korumak için ön ?art"

  10.03.2019

  Birle?mi? Milletler ?nsan Haklar? Konseyi 40. oturumu Cenevre'de devam ediyor. Toplant? kapsam?nda "Xinjiang'da insan haklar? çal??malar?ndaki ilerlemeler" konulu oturum yap?ld?.

  Çin ?nsan Haklar? Ara?t?rmalar? Derne?i Üyesi ve Xinjiang Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetim Fakültesi Profesörü Zulhayat ?smail, oturumda yapt??? konu?mada, Çin'in ulusal dilini yayg?nla?t?rman?n, Xinjiang'daki çe?itli etnik gruplar?n kalk?nma hakk?n? korumak için bir ön ?art oldu?unu aç?klad?.

  Ulusal dil becerisinin ayr?ca Xinjiangl?lar?n yoksulluktan kurtulmas? için de önemli bir araç i?levi gördü?üne dikkat çeken ?smail, bunun sermaye, nitelikli kadro ve teknolojiler gibi üretimin ba?l?ca elementlerinin Xinjiang'a transfer edilmesine, böylece Xinjing'da ya?ayan etnik gruplar?n milli ça?da?la?ma sürecine kat?lmas?na yard?mc? olaca??n? belirtti.

  ?smail, ulusal dil becerisini yayg?nla?t?rman?n az?nl?k etnik gruplar?n dillerini d??lamay? de?il, ortak kalk?nmay? gerçekle?tirmeyi hedefledi?inin alt?n? çizdi.

  Çin hükümetinin hukuk do?rultusunda çe?itli etnik gruplar?n kendi dillerini geli?tirme ve kullanma haklar?n? etkin ?ekilde korudu?unu vurgulayan ?smail, bu yöndeki tedbirleri s?ralad?.

  Buna göre, etnik dillerin sonraki nesillere aktar?lmas? için özel ve yüklü bir e?itim bütçesi ayr?lacak, etnik gruplar aras?nda dil konusunda etkile?im ve payla??m te?vik edilecek, az?nl?klar?n da ortak kalk?nmaya ula?mas? sa?lanacak.

  KY开元棋牌-线上平台 能下分的棋牌捕鱼| 黑桃棋牌安卓版下载| 神武捕鱼下载| 易发棋牌app| 五星棋牌